Semalt hünärmeni, içerki SEO kynçylyklaryny ýeňip geçmegiň 3 usulyny teklip edýär

SEO birnäçe ýyl mundan ozal edilişinden üýtgedi. Häzirki wagtda esasan web sahypalarynyň mazmunyna, ulanylyşyna we ygtyýaryna esaslanýar. Içindäki SEO häzirki zaman SEO-nyň aýrylmaz bölegidir. Bu, ýörite hünärmenler topary bilen işlemek arkaly bir kompaniýanyň gazanan SEO amallaryny öz içine alýar. Web ösüş toparyny, PR toparyny, mazmuny ösdürmek toparyny, marketing toparyny, adyny üýtgetmek üçin optimizasiýa toparyny öz içine alýar.

Bu toparlaryň hemmesini birleşdirmek kyn bolup biler. Olaryň hemmesiniň dürli maksatlary we ileri tutulýan ugurlary bar. Içerki SEO-nyň roly dürli toparlardaky adamlary utgaşdyrmakda we höweslendirmekde jemlendi.

SEO-da soňky üýtgeşmeler gaty zerur bolsa-da, gaty kyn. Geçmişde içerki SEO kiçi iş meýdanynda işlemek, açar sözleri we arka baglanyşyklary we beýleki pes hilli taktikalary doldurýardy. Bu taktikalar işleýärdi. Gözleg motorlary web sahypalaryny tertipleşdirmek bilen diňe olara bagly däl. Google-yň reýting sahypalary üçin algoritmi şu gün mazmunyň hilini, belligini we sahypanyň tizligini, abraýly baglanyşyk çäklerini we ş.m. barlaýar.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Iwan Konowalow, içerki SEO bilen baglanyşykly kynçylyklary ýeňip geçmek üçin ulanyp boljak üç esasy usuly suratlandyrýar.

1. Öňünden meýilleşdirmek

Üstünlik gazanmak üçin meýilnama gerek. Ulanyljak ýol kartasy bilen baglanyşykly ähli toparlary üpjün ediň. Olar bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaň we özlerinden nämä garaşylýandygyny olara habar beriň. Meýilnama toparlara dürli meseleleri ileri tutmaga we islendik netijä taýyn bolmaga kömek edýär.

Wezipeler bellenilen möhletde hem gazanylýar. Şeýle hem gowy gatnaşyklary saklamaga kömek edýär, sebäbi her kim özünden nämä garaşylýandygyny bilýär.

2. SEO-ny içerde satyň

Gatnaşan toparlaryň her bir agzasy SEO-nyň esasy rolunyň satuwdygyna düşünsin. SEO-nyň siziň kompaniýaňyza getirjek esasy artykmaçlyklaryna düşünsinler. Negativehli negatiwleri goşmak bilen, taslamanyň gurama edýän täsiri barada olara habar beriň. Toparyň agzalary taslamanyň täsirine düşünýän bolsalar, haýsy meseleleri ileri tutmalydygyny we taslamany üstünlikli tamamlamak üçin zerur işgärleriň sanyny bilerler.

3. baglylyklaryň sanyny azaltmak

Her SEO kampaniýasy käbir garaşlylygy öz içine alýar. Kampaniýanyň maksadyna ýetmäge kömek edýärler. Şeýle-de bolsa, garaşlylygyň sanyny azaltmak iş ýüküni we ýygnak wagtyny azaltmaga kömek edýär. Şeýle hem SEO netijeleriňiziň tizligini ýokarlandyrýar.

Islendik web sahypasyny üýtgetmek üçin web sahypasyny döretmek toparlaryny ulanýan gurama has pes derejä çykýar. Şeýle hem köp serişdeleri ulanýarlar.

Esasy web sahypasyny işletmek üçin CMS-i saýlaýan web sahypalary we mazmun döredijilere ösüş toparlaryny ulanman mazmuny çap etmäge mümkinçilik berýän blog üçin neşir görnüşi has ýokary bolýar.

Guramaňyz üçin içerki SEO kampaniýasynyň baş müdiri hökmünde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, umydyňyzy ýitirmäň. Aboveokarda ara alnyp maslahatlaşylan üç nokady öz içine alsaň, hemme zat gowy bolar. Duşuşyp boljak islendik päsgelçilikleri azaltmaga we SEO tagallalaryňyzy gowulaşdyrmaga kömek edýär.