SEO reýtingini ýokarlandyrmakda peýdaly mazmunyň görnüşleri boýunça semalt

Onlaýn marketologlar, potensial müşderileri çekjek bolanda özüne çekiji we täze görünýän web sahypasyny saklamagyň zerurlygyna ýokary baha berýärler. Bu meseläni çözmegiň iň gowy usuly, web sahypaňyzyň täze we täze mazmuna eýe bolmagyny üpjün etmekdir. Bu usul diňe bir web traffigini saklaman, eýsem web sahypasyny SEO reýtingine has ýokary iterýär.

Şeýle-de bolsa, reýting üçin makalalary aç-açan ýazmak we ýüklemek sizi hiç ýere getirmez. Bu hakykatyň subutnamasy gerek bolsa, SEO hünärmenleri we web dolandyryjylary bilen gürleşiň. SEO maksatlary üçin web mazmuny gurluşly we kemsiz bolmaly. Aslynda, SEO mazmunyna göz aýlamazdan ozal bar bolan mazmunyň görnüşleri bilen gyzyklanmaly. SEO amaly birneme täze bolanda we gözleg motorlary häzirki ýaly akylly bolmasa, birnäçe ýönekeý abzas ýa-da satuw web sahypasynda ýerleşdirilen blog sanawyňyzy ep-esli ýokarlandyryp biler. Gynansagam, şol günler geçdi we SEO mazmuny tutuş bir pudaga öwrüldi. Bu makalada Semalt hünärmeni Endrýu Dyhan SEO mazmunynyň görnüşleri we ulanylyşy barada çuňňur maglumat berýär. Olara şular girýär:

Wideo - Mazmuny şa diýýärler. Wideolar imperator. Sahypa ulanyjylary, bloglary we maglumatlaryň uzyn abzaslaryny ýeke-täk okaýarlar. Bu kynçylygy ýeňip geçmek üçin web sahypalaryndaky maglumatlar jikme-jik wideolara öwrülýär. Bu wideolarda marketologlar öz önümlerini we hyzmatlaryny suratlandyrmak we görkezmek üçin öz tejribelerinden peýdalanýarlar. Bu tejribe, hatda satyjy ýa-da marketolog, onlaýn diňleýjileriň beren soraglary boýunça ara alyp maslahatlaşýan göni wideo sessiýalarynyň ýerleşdirilmegine öwrüldi. Wideo häzirki wagtda meşhur, sebäbi sarp edijileriň köpüsi wagtynyň köpüsini onlaýn geçirýärler we edil film görmek ýaly satuw wideosy hem gyzykly we özüne çekiji.

Infografika - Bu adaty marketing döwründe-de gaty peýdaly gural boldy. Suratlar we sözleriň beýany, üçünji tarapyň goşmaça düşündirişiniň zerurlygy bolmazdan, elindäki ideýany ýa-da düşünjäni maksatly bazara yzygiderli akdyrýan we tertipli düzülen we tertipleşdirilen. Infografika üstünlik gazanmak üçin ýokary döredijilik derejesine bil baglaýar; şonuň üçin zehinli dizaýn toparynyň goşulyşmagyny talap edýär. Alada etme, onlaýn kömek etmek üçin onlaýn infografiki gurallar köp. Bu gurallar hem çalt we takyk. Infografiki ýeke-täk alada, gözleg motorlarynyň entek suratlary skanirlemeli ýa-da okamaly däldigi we gözleg motorlary tarapyndan mazmun hökmünde alynmagy üçin surata Alt belliklerini goşmaly.

Myhman bloglary - Hawa, myhman bloglary henizem aktual we peýdaly. SEO-da erbet abraý gazanan myhman myhman blog amallaryny ýatdan çykaryň. Şol döwürde adamlar arka baglanyşyklary köpeltmek üçin diňe mazmuny spam edip ulgamy aldap bilerler öýdüpdirler. Häzirki wagtda myhman bloglarynda ulanyjylaryň peýdaly hasaplaýan faktiki, ähmiýetli we özüne çekiji mazmuny bolmaly. Ulanyjylar ony onlaýn paýlaşyp bilse, gyzyklanma we web sahypasynyň traffigini döredip biler ýaly, her bir blogda gowy gözlenen mowzugyň ygtyýary bolmaly.